УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ WWW.NEXUSCULTURA.COM, И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между [наименование на фирма/НПО] и потребителите на електронната платформа www.nexuscultura.com.
Електронната платформа www.nexuscultura.com (наричана по-долу “Платформата” или “Сайта”) е собственост на [наименование на фирма/НПО] (наричано по-долу “НЕКСУС КУЛТУРА”), дружество, учредено в Република България, с ЕИК: .................., със седалище и адрес на управление: гр. София, .........................., с имейл адрес: community@nexuscultura.com и телефон: ...............................
Чрез Платформата, която свързва творци на свободна практика с техните публики, НЕКСУС КУЛТУРА предоставя услуги в сферата на културата. Сайтът предоставя достъп до информация относно културни събития, проекти и техните автори, както и възможност за осъществяване на контакти, организиране на съвместни творчески инициативи между артисти и оставяне на обратна връзка от публиката под формата на оценки/гласувания.
В Платформата ни можете да регистрирате свой профил и да се възползвате от услугите, предлагани от НЕКСУС КУЛТУРА. Със зареждането на Сайта Вие автоматично се задължавате да спазвате условията, описани по-долу.
Моля, преди да ползвате услугите, предлагани чрез Платформата ни (наричани по-долу “Услугите”), прочетете докрай настоящите Общи условия. Съгласието с тях е задължително условие за ползване на Платформата. Освен това тяхното потвърждаване е необходимо за сключване на договор с НЕКСУС КУЛТУРА при регистриране на профил.
С приемането на Общите условия Вие се съгласявате личните Ви данни (имена, имейл адрес, телефонен номер и други данни относно творческата биография на Потребителя, предоставени доброволно от него с цел попълване на информацията в профила му) да бъдат обработвани.
НЕКСУС КУЛТУРА си запазва правото по всяко време да променя настоящите Общи условия, както при промени в местното законодателство или при други промени в регулативните изисквания, така и по своя собствена инициатива, като своевременно публикува промените на Сайта. Промените нямат действие по отношение на вече отправени и приети заявки за предоставяне на услуги. Текстът на Общите условия е достъпен на Сайта по начин, който позволява той да бъде съхраняван и възпроизвеждан.

ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите Общи условия термините, посочени по-долу, носят следното значение:
“Платформа” и “Сайт” означават http://www.nexuscultura.com и всички негови подстраници.
“Потребител” означава всяко физическо или юридическо лице, което ползва Платформата и е потвърдило съгласието си с настоящите Общи условия.
“Лични данни” означава всяка информация за дадено физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
“Услуга” означава всяка услуга, предлагана от НЕКСУС КУЛТУРА чрез Платформата.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

НЕКСУС КУЛТУРА идентифицира Потребителите на Сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта и на IP адреса на Потребителя.
НЕКСУС КУЛТУРА има право да събира и използва информация за своите Потребители за целите на изпълнение на договорите, сключени с тях. Информацията, чрез която дадено лице може да бъде идентифицирано, може да включва имена, имейл адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето доброволно предоставя при ползване Услугите, предлагани от НЕКСУС КУЛТУРА.
НЕКСУС КУЛТУРА може да разкрива лични данни на трети лица само в предвидените от закона случаи и при предвидените в закона обстоятелства, или с изричното съгласие на Потребителя.
НЕКСУС КУЛТУРА полага необходимите грижи за защитата на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на регистрацията или извършването на поръчка, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
На сайта могат да се регистрират физически и юридически лица, като регистрацията не е задължителна стъпка за ползване на платформата. Тя предоставя възможност за създаване на профил на творец или културно събитие с цел предоставяне на съответната информация за достъп до широка публика.
Потребителят се регистрира в Сайта чрез попълване на електронна форма за регистрация като потвърждава, че е съгласен с Общите условия. В регистрационната форма е обозначено дали предоставянето на дадени данни е задължително или доброволно.
Натискането на виртуалния бутон с текст "Съгласен съм с Общите условия" или с друг аналогичен текст, или поставянето на отметка в поле с аналогичен текст, има силата на писмено потвърждение на Общите условия. С това действие Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, като по този начин декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
Потребителят заявява, че е съгласен да предостави поисканите в съответната онлайн форма лични данни и гарантира, че предоставените данни са верни, пълни и точни, както и че при промяна ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни НЕКСУС КУЛТУРА има право незабавно и без предизвестие да спре предоставянето на услугите, както и да прекрати регистрацията на Потребителя.
С регистрацията си Потребителят получава потребителско име и парола за достъп до профила си. Чрез профила си Потребителят може да въвежда и коригира информацията, която иска да предостави на широката публика. Потребителското име не предоставя на Потребителя никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .
Когато Потребителят е юридическо лице, физическото лице, което извършва регистрацията или отправя заявка за ползване на услуги в качеството си на негов представител, е длъжно да въведе своите данни, както и наименованието на юридическото лице, представлявано от него.
При регистриране на профил НЕКСУС КУЛТУРА има право да се свърже с Потребителя на посочения от него имейл адрес или телефон с цел уточняване на детайли относно съдържанието на профила.
Потребителят е длъжен да полага грижи за опазване на паролата си и да не я споделя на трети лица. Той се задължава да уведоми НЕКСУС КУЛТУРА незабавно в случай на неправомерен достъп до профила му. Потребителят носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трети лица чрез ползване на паролата му.

ОТКАЗ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ СТРАНА НА НЕКСУС КУЛТУРА

НЕКСУС КУЛТУРА си запазва правото да отказва сключване на договори с некоректни Потребители, когато тези Потребители не спазват Общите условия, проявяват некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на НЕКСУС КУЛТУРА, както и когато извършват системни прояви на злоупотреба с Платформата и/или с НЕКСУС КУЛТУРА.
НЕКСУС КУЛТУРА не дължи никакви обезщетения или неустойки, в случай, че не приеме заявката за регистрация на даден Потребител или откаже да сключи договор с него.
При извънредни обстоятелства НЕКСУС КУЛТУРА си запазва правото да спре предоставянето на услугите си и да не регистрира нови профили в Платформата.

ПРОБЛЕМИ С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ

Ако липсват съществени данни относно Потребителя или ако възникне технически проблем, е възможно предоставянето на Услугите да бъде възпрепятствано. Ние от НЕКСУС КУЛТУРА ще положим всички усилия да предоставяме Услугите си по най-добрия начин, но не носим отговорност, когато прекъсванията и проблемите при предоставянето на Услугите се дължат на обстоятелства извън обхвата на нашия контрол.
НЕКСУС КУЛТУРА не носи отговорност за непредоставянето на дадена Услуга, като нерегистриране на профил или невъзможност за осъществяване на контакти през Платформата например, в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен имейл адрес или телефон за контакт.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

НЕКСУС КУЛТУРА е администратор на лични данни.
НЕКСУС КУЛТУРА гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, упълномощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.
НЕКСУС КУЛТУРА може да използва събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, за да изготви вътрешни статистики за целите на маркетинговите си кампании. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни. С ползването на Сайта, Потребителят приема употребата на “бисквитки” от наша страна, които ни помагат да ви предоставим възможно най-добрата според нас услуга. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение на нашия e-mail: community@nexuscultura.com.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Прочетете нашата Политика за защита на лични данни.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на НЕКСУС КУЛТУРА или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на НЕКСУС КУЛТУРА, като те не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на НЕКСУС КУЛТУРА, имаме правото да претендираме обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

НЕКСУС КУЛТУРА има право, по собствена преценка и без предизвестие, да прекратява едностранно договори с Потребители, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на тези Общи условия, законодателството в Република България и/или общоприетите нравствени норми. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на НЕКСУС КУЛТУРА или при прекратяване поддържането на Платформата.
Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до насрещната страна, ако тази страна не изпълнява задълженията си по договора.
Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле в Сайта и други подобни действия, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
НЕКСУС КУЛТУРА ще полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните Услуги, като си запазва правото да преустановява достъпа до тях. НЕКСУС КУЛТУРА има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в Сайта.
НЕКСУС КУЛТУРА полага грижа, информацията в Платформата да бъде поддържана винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.
НЕКСУС КУЛТУРА не гарантира, че достъпът до Платформата ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола ни. НЕКСУС КУЛТУРА не носи отговорност за непредоставяне на достъп до Платформата, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за регистриране на профили, при настъпване на обстоятелства извън нашия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на НЕКСУС КУЛТУРА.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Споровете, които не могат да бъдат решени чрез взаимни отстъпки и по споразумение между страните, се отнасят за разрешаване от компетентния български съд.
ОРГАНИТЕ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА НА НЕКСУС КУЛТУРА, СА:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: 02/91-53-555
Email: kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5
тел.: 02/9330565, факс: 02/9884218, гореща линия: 0700 111 22
Електронна поща: info@kzp.bg
Уеб сайт: www.kzp.bg

logo-transp

Sorry. You must be logged in to view this form.

logo-transp